2012-present The Client List (Riley Parks) » Synopsis

8. srpna 2013 v 17:59 | Beat

SEASON 1

01. The Rub of Sugar Land
Original Airdate: April 8, 2012 After being deserted by her husband, Texas housewife Riley Parks takes a job at a seemingly traditional day spa only to learn that sexual favors are being offered there on the side. Conflicted at first, she seizes the opportunity and takes the job, balancing two starkly different lives - one as a single mom in a conservative town struggling to provide for her family - and the other as a masseuse working with a rowdy and unpredictable group of women.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 08.04.2012 Poté co je opustil manžel, Texas ká žena v domácnosti Riley Parks vezme práci ve zdánlivě tradiční lázních, později se dozvídá, že sexuální služby jsou tam nabízeny. Na první pohled v rozporu, se chopí příležitosti a má práci, vyvažuje dvě strany svého života- jeden jako svobodná matka v konzervativním městě bojuje pro svou rodinu - a další jako masérka, která pracuje s hlučnými a nepředvídatelnými ženami.
02. Turn the Page
Original Airdate: April 15, 2012 Riley stumbles upon the phone number of a mystery woman from her husband's past, leaving her to wonder if he was having an affair before he disappeared. Riley blows off some steam at a local bar with some of the girls from work. And, a new client named "The Camel" finds a week of comfort from Riley while he's on leave from work. Meanwhile, Riley's mom, Linette, embarks on a new romance with fellow churchgoer, Garrett.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 15.dubna 2012 Riley narazí na telefonní číslo záhadné ženy z manželovy minulosti, zajímalo jí, jestli měli poměr dříve, než zmizel. Riley se bavila v místním baru s některými z dívek z práce. A nový klient s názvem "Camel" najde týden pohodlí zapříčiněné Riley. Mezitím, matka Riley, Linette se vydává na novou romanci s kolegou churchgoer, Garrettem.
03. Tough Love
Original Airdate: April 22, 2012 Riley's new career starts to take off when she gets promoted at The Rub of Sugar Land. But when her daughter starts acting up at school, Riley struggles to find the balance of being a responsible single mom and a newly minted manager. Riley also has a conflict of interest in her new position when she discovers Selena is bending the rules with some of her clients. Evan learns an important piece of information about Kyle and must figure out a way to break the news to Riley.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 22.dubna 2012 Rileyina nová kariéra začíná je ve vzestupu, když dostane povýšení v Sugar Landu. Ale když její dcera začne špatně jednat ve škole, Riley se snaží najít rovnováhu bytí zodpovědné svobodná matka a novopečený manažer. Riley má také střet zájmů ve své nové pozici, když zjistí, že Selena je porušuje pravidla s některými z jejích klientů. Evan se dozví důležitou informaci o Kylovi a musí vymyslet způsob, jak to říci Riley.
04. Ring True
Original Airdate: April 29, 2012 When Linette is made co-chair of a Beaumont social event, Riley balks at facing the community and the rumors about Kyle. Meanwhile, a law student comes to The Rub of Sugar Land looking for extras, and Riley delivers - only to discover he's connected to one of her co-workers, putting their secret in jeopardy. Guest-starring Elisabeth Rohm.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 29. dubna 2012, kdy se z Linette stává spolupředseda akce Beaumont, Riley se musí postavit skutečnosti,ž eKyle je pryč. Mezitím, student právnické fakulty přijde do Sugar Landu. Hostem je v show Elisabeth Rohm.
05. Try, Try Again
Original Airdate: May 6, 2012 A massage mishap breaks the ice with a sexy, eligible client, leaving Riley to wonder if she's ready to start dating. Meanwhile, Linette's relationship with Garrett seems headed for the long haul until damaging secrets from Garrett's past force Riley to intervene.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 06.05.2012 masáž neštěstí rozbije led se sexy, způsobilým klientem, takže Riley se ptá, jestli je připraven začít randit. Zatím se zdá, že Linette a její vztah s Garrett zamířil na dlouhou trať, dokud škodlivé tajemství z minulosti Garetta nevyplyne napovrch.
06. The Cold Hard Truth
Original Airdate: May 13, 2012 Georgia puts Riley and the Spa Girls on high alert after she begins to suspect the police may be planning a raid at The Rub of Sugar Land. Meanwhile, Riley's two worlds collide when a friend finds Riley's hidden stash of cash. Dale encourages Evan to come clean about his feelings for Riley, just as she starts to bond with a fellow single dad from school. Guest starring: Greg Grunberg and Trevor St. John.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 13.května 2012 Gruzie klade Riley a Spa dívkyám otázky poté, co začne mít podezření, že policie může plánovat útok na The Rub Sugar Land. Mezitím, Riley dva světy srazí, když přítel Riley najde ve skryté skrýši hotovost. Dale podporuje Evana, aby řekl pravdu o svých citech k Riley, v době kdy Riley se třetává s jiným mužem. Hostmi show jsou Greg Grunberg a Trevor St John.
07. Life of Riley
Original Airdate: May 20, 2012 A co-worker's announcement to elope leads Riley to wonder about the imperfections of her marriage with Kyle. Meanwhile, the Curl Up & Dry Salon is up for sale, but Linette and Lacey balk at the prospective new buyer. Lacey (Rebecca Field) reveals she has also been hiding a secret from Riley. Riley is concerned about a new girl in Evan's life. Riley coaches an insecure client on some basic dating techniques. Guest starring: Elisabeth Rohm.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 20.května 2012 spolupracovník vede Riley k uvažování o nedokonalosti jejího manželství s Kylem. Mezitím Curl Up & Dry Salon je na prodej, ale Linette a Lacey odmítají budoucího nového majitele. Lacey (Rebecca Field) ukáže, že ona také skrývá tajemství Riley. Riley je znepokojena novou dívku v životě Evana. Hostem show je Elisabeth Rohm.
08. Games People Play
Original Airdate: June 3, 2012 Tensions grow between Riley and her co-worker, Selena, when Selena and Evan begin dating. Meanwhile, Riley considers the lack of a male role model in the house when her son, Travis, gets caught in a "curious situation" with Taylor's daughter. Riley lends advice to one of her clients, a rodeo cowboy, when his relationship hits a wall. Linette tries to compete with Taylor when she applies for a loan to buy the salon. Guest starring: Elisabeth Rohm
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 03.06.2012 Napětí roste mezi Riley a jejím spolupracovníkem, Selenou, když Selena a Evan začnou randit. Mezitím, Riley se domnívá, že je nedostatek mužského vzoru v domě, uvědomí si to v době, kdy její syn čelí obvinění z jeho školy. Riley půjčuje radu k jednomu ze svých klientů, rodeo kovboj, kdy jeho vztah narazí do zdi. Linette se snaží konkurovat Taylor, když žádá o půjčku na koupi salonu. Hostem v show je Elisabeth Rohm
09. Acting Up
Original Airdate: June 10, 2012 Riley gives romance a try with the very charming and ever persistent Dr. Mark. But what starts as an elegant date at a country club event, ends with her past coming back, turning Riley's world upside-down. Meanwhile, Dee Ann lands in hot water when she gets involved with a high-powered client. And Linette and Lacey face their first day of the "Reign of Taylor" at the Curl Up & Dry. Guest starring: Elisabeth Rohm, Jon Prescott and Eric Mabius.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 10.06.2012 Riley zkouší románek s Dr. Markem. Ale to, co začíná jako elegantní den na akci Country Clubu. Mezitím, když se Dee Ann dostane do horké vody zaplete se s výkonný klientem. A Linette a Lacey čeká první den v "panování" u Taylor Curl Up & Dry. Hostem show jsou Elisabeth Rohm, Jon Prescott a Eric Mabius.
10. Past is Prologue
Original Airdate: June 17, 2012 Kyle returns to find Riley and the family he abandoned anything but welcoming. Meanwhile, Riley is entrusted with the reins of The Rub of Sugar Land after Georgia is tipped off that authorities have her on their radar. This added new authority, however, puts Riley's secret life in jeopardy of being exposed. Guest starring: Betty White, Paul Dooley, Elisabeth Rohm, Greg Grunberg and Trevor St. John.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 17.června 2012 Kyle je zpátky. Mezitím, Riley je pověřena otěží Rub Sugar Land poté, co Gruzie že se něco chystá. Tato přidaná nový orgán však klade Rileyho tajný život v nebezpečí, kterému budou vystaveny. V show si zahostovali Betty White, Paul Dooley, Elisabeth Rohm, Greg Grunberg a Trevor St John.

SEASON 2

01. 'Till I Make It On My Own
Original Airdate: March 10, 2013 Picking up where we left off last season, Riley and Kyle are mid confrontation and find themselves interrupted by local cop, Nathan. His presence is not a welcome one, but the purpose of his visit is for a reason that neither of them could have imagined. Evan and Riley's bond grows stronger in the wake of this conflict with Kyle. At the spa, Riley inherits a new client, Judge Overton aka "Mr. Louboutin," whose love for expensive shoes rivals her own. And Taylor makes some changes to the salon that will require Lacey and Linette to become more independent with their clients and their finances. Riley befriends the mother of one of Travis' classmates, who is a welcome relief amidst the gossiping moms in the wake of Kyle's return.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 10.03.2013 Riley a Kyle jsou v konfrontaci do doby než je přeruší policajt, Nathan. Jeho přítomnost není vítaná, ale účel jeho návštěvy je z důvodu,který si nikdo nedokázal představit. Mezi Evenanem a Kylem nastávají konflikty. V lázních Riley zdědí nového klienta, soudce Overton aka "Mr. Louboutin,", jehož láska je k drahým botám. A Taylor dělá nějaké změny v salonu, který bude vyžadovat Lacey a Linette, aby se staly nezávislé se svými klienty a jejich financí. Riley se ujme matka jednoho z spolužáků Travisova, kdo je vítanou úlevou uprostřed klábosení maminky v důsledku návratu Kylea.
02. Who's Cheatin' Who
Original Airdate: March 17, 2013 Riley's secret life at the spa is threatened as Detectives Monroe and Dunbar mistakenly assume Riley has information that would help their investigation against Kyle. Riley attempts to get Kyle's bail money, but her mission backfires and winds up putting her in danger with Kyle's former employer. Georgia introduces Riley to the new man in her life and reveals where she has been spending her time away from the Rub of Sugar Land. Riley and Selena are overworked leading Riley to hire new spa girls. Evan takes Riley on a date and tries to take their relationship to the next level. Guest stars: Michael Beach, Marco Sanchez, Tammy Townsend and Brian Howe
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 17.března 2013 Rileyino tajemství života v lázních je ohrožen, Detektivové Monroe a Dunbar mylně předpokládají, že má Riley informace, které by pomohly v jejich vyšetřování proti Kyleovi. Riley se snaží dostat peníze na Kyleovu kauci, ale její poslání selže a žene se do nebezpečí s bývalým zaměstnavatelem Kylea. Gruzie představuje Rileyho nového člověka ve svém životě a odhalujea kde tráví svůj čas od Rub Sugar Landu. Riley a Selena jsou přepracovaní, Riley přijme nové lázeňské dívky. Even se snaží pozvednout rande s Riley na vyšší úroven. Hostmi v show jsou Michael Beach, Marco Sanchez, Tammy Townsend a Brian Howe
03. Cowboy Up
Original Airdate: March 24, 2013 Linette has a car accident and temporarily moves in with Riley while she recovers. Evan secretly takes on a dangerous job so he can help Riley with some of the financial burden she is managing. When Riley and Lacey uncover the truth about his recent injuries, Evan winds up revealing an even bigger decision about a career change. Kyle's mistakes continue to burden Riley and Evan as they try to move forward with their relationship. Riley decides to make the Rub of Sugar Land co-ed and hires a male masseur, much to Georgia's dismay. Meanwhile, an ex-war vet client needs more care than Riley can handle. Guest stars: Greg Grunberg, Elisabeth Rohm, Sterling Sulieman and Charles Michael Davis.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 24.března 2013 Linette má autonehodu a dočasně se nastěhuje k Riley, zatímco ona se zotaví. Evan tajně vezme nebezpečnou práci, aby mohl pomoci Riley s některými finančními břemeny. Když Riley a Lacey odhalí pravdu o jeho nedávných zranění, Evan navíjí odhalil ještě větší rozhodnutí o změně povolání. Kyleovy chyby nadále zatěžují Riley a Evana, jak se snaží pokročit v jejich vztahu. Riley se rozhodne, že Rub Sugar Land koedukační a najme mužského maséra, hodně k hrůze Gruzie. Mezitím, bývalý válečný vet klient potřebuje více péče než Riley zvládne. Hostmi v show jsou Greg Grunberg, Elisabeth Rohm, Sterling Sulieman a Charles Michael Davis.
04. My Main Trial Is Yet to Come
Original Airdate: March 31, 2013 Selena doesn't trust Riley's new hire, Nikki, and Riley tries to keep the peace and some stability in the wake of all the new changes. We get a glimpse into Nikki's life before The Rub of Sugar Land when Riley meets her ex-boss, Greg Carlye, who runs a strip club. Meanwhile Riley discovers that Derek has been keeping a secret of his own that jeopardizes The Rub of Sugar Land. Riley wisely decides that Derek's secret can be used as a valuable business opportunity. Riley must decide whether she wants Katie and Travis visiting Kyle in jail. Riley and Evan struggle to find time with each other. Riley receives an unusual request from one of her clients, a pro football player who likes to test his boundaries. Guest stars: Sunny Mabrey, Trevor Donovan, Marco James and T.V. Carpio.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 31.března 2013 Selena nevěří Rileyině nové kolegyni, Nikki a Riley se snaží udržet mír a určitou stabilitu v návaznosti na všechny nové změny. Dostáváme nahlédnout do života Nikki před Rub Sugar Landem, kdy Riley splňuje svého bývalého šéfa, Greg Carlye, který provozuje striptýzový klub. Mezitím Riley zjistí, že Derek udržel v tajnosti své vlastní tajemství, které ohrožuje Rub Sugar Land. Riley moudře rozhodne, že Derek může být použit jako cenná obchodní příležitost. Riley musí rozhodnout, zda děti mohou navštívit Kylea ve vězení. Riley a Evan se snaží najít čas jeden pro druhého. Riley obdrží neobvyklou žádost jednoho ze svých klientů, fotbalistay který rád vyzkoušel své hranice. Hostmi v show jsou Sunny Mabrey, Trevor Donovan, Marco James a TV Carpio.
05. Hell on Heels
Original Airdate: April 7, 2013 When Riley discovers that Linette wants Katie to enter the Beaumont Belles Mother/Daughter pageant, Riley struggles with her decision and turns to Kyle for advice. At The Rub of Sugar Land, a co-ed locker room creates awkward encounters between Selena and Derek. Meanwhile Riley has an awkward encounter of her own when an 18-year-old virgin, J.D. Junior, is on her table. When Travis begins acting up at school, Evan offers to take Travis to visit Kyle in jail. Riley and Evan continue to face the challenges of their relationship now that Kyle is back in their lives. Lacey and Dale visit a fertility specialist.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 7. dubna 2013, kdy Riley zjistí, že Linette chce Katie zadat Beaumont Belles matka / dcera průvod, Riley zápasí s její mrozhodnutí, otočí se na Kyle o radu. V The Rub Sugar Land, koedukační úschovna vytváří nepříjemné setkání mezi Selenou a Derekem. Mezitím Riley má nepříjemné setkání, když 18-rok-stará panna, JD Junior, je na jejím stole. Když Travis začíná zlobit ve škole, Evan nabízí, že zavede Travise na návštěvu do vězení za Kylem. Riley a Evan nadále čelí výzvám pro jejich vztah, Kyle je zpět v jejich životě. Lacey navštíví specialistu na plodnost.
06. Unanswered Prayers
Original Airdate: April 14, 2013 When Riley's client, Lewis Clark, mentions he has a connection to a big time music agent, The Wolf, Riley considers her forgotten dream of becoming a singer. Lacey gets suspicious that Dale has been living a secret life. Riley continues to work on Kyle's defense with his attorney Graham, but Kyle encounters some trouble with a fellow inmate that could jeopardize their efforts. Meanwhile, Evan continues training at the police academy and begins to get close to his fellow cadet, Shelby. At the Rub of Sugar Land, Selena teases Derek about the frequency of massages booked by his client Lisa.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 14. dubna 2013, období kdy ožívá sen, který už ztraitil smysl. Lacey dostane podezření, že Dale žije tajný život. Riley pokračuje v práci na obranu Kylea s jeho právníkem Graham, ale Kyle má nějaké problémy s kolegy, vězně, který by mohl ohrozit jejich úsilí. Mezitím Evan pokračuje ve výcviku na policejní akademii a začne se dostat blízko k svému kolegovi kadetovi, Shelby. V Rub Sugar Land, Selena škádlí Dereka na téma frekvence masáží rezervovaných jeho klientem jménem Lisa.
07. I Ain't Broke But I'm Badly Bent
Original Airdate: April 21, 2013 When Riley forms a personal connection to a wealthy and fellow single dad client, Dylan, she finds herself in tempting and unfamiliar territory. When Kyle loses all his visiting privileges after fighting with a fellow inmate, Riley feels the impact more than she could have predicted. Riley, Selena, and Nikki get creative when the electricity in the spa goes out. Meanwhile, Georgia helps Lacey throw a baby shower for Dale's obnoxious sister, Earlene.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 21. dubna 2013, kdy Riley tvoří osobní spojení s bohatým Dylanem se ocitne v lákavém a neznámém území. Když Kyle ztratí všechny možnosti k návštěvám svých blízkých po incidentu se spoluvězněm, Riley cítí vliv víc, než si nemohl předvídat. Riley, Selena a Nikki se stávají kreativní, když elektřina v lázních zhasne. Mezitím, Gruzie pomáhá Lacey hodit miminko na nepříjemnou sestru Dale, Earlene.
08. Heaven's Just a Sin Away
Original Airdate: April 28, 2013 As Riley struggles with her marriage and recent decisions at work, she and Lacey decide to attend church with Georgia and Harold. Also, Harold plans a romantic gesture for Georgia. Kyle prepares to testify against his former employer and gets guidance from his lawyer, Graham. Meanwhile Selena warns Derek about his overzealous client Lisa, but reveals more about herself in the process than she intended. Evan takes his first real step moving on from Riley when he and Shelby have their first date.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 28. dubna 2013 jako Riley bojuje se svým manželstvím a nedávným rozhodnutí v práci, ona a Lacey se rozhodli chodit do kostela s Gruzií a Haroldem. Také Harold plánuje romantické gesto pro Gruzii. Kyle se chystá svědčit proti svému bývalému zaměstnavateli a dostane pokyny od svého právníka, Grahama. Zatím Selena varuje Dereka o jeho přílišné horlivosti směřované ke klientovi jménem Lisa, ale odhaluje více o sobě v procesu, než měla v úmyslu.Evan a Shelby mají své první rande.
09. Save a Horse, Ride a Cowboy
Original Airdate: May 5, 2013 As Riley attempts to let Kyle back into her life, Lacey struggles to show her support. Kyle turns to Dale to help him find a job. Meanwhile, Joey, an ex from Selena's past, shows up with a shocking demand and Riley, Derek, and Nikki step in to help. Riley also asks advice from her sexy client, Victor, who is a former lawyer. Evan and Shelby prepare for their graduation from the Academy.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 5. května 2013 jako Riley se snaží, aby se Kyle vrátil do jejího života, Lacey se snaží ukázat její podporu. Kyle se obrátí k Dalovi, aby mu pomohl najít práci. Mezitím Joey, ex z minulosti Seleny, se objeví a Riley, Derek a Nikki se snaží Seleně pomoci. Riley také žádá radu od jejího sexy klienta, Victor, který je bývalý právník. Evan a Shelby se připravují na ukončení studia na Akademii.
10. What Part of No
Original Airdate: May 12, 2013 When Lacey gets attacked by a man breaking into Riley's home, both Riley and Kyle feel responsible. Riley goes on a mission to find out the identity of the man who broke into her home. When Evan's investigation with the police is moving too slow, Riley turns to Georgia for help. Meanwhile, Selena discovers a secret about Nikki and Derek. Riley helps her client, Ben Miller, calm his nerves before he goes out on a date with the girl of his dreams.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 12. května 2013, Lacey je napadena mužem, vloupání do domu Riley, Riley a Kyle cítí odpovědnost. Riley jde na misi zjistit totožnost muže, který se vloupal do jejího domu. Když Evan vyšetřování s policií se pohybuje příliš pomalu, Riley požádá o pomoc Gruzii. Mezitím Selena objevuje tajemství o Nikki a Derekovi. Riley jí pomáhá s klientem, Ben Miller, uklidnit nervy, než půjde na rande s dívkou svých snů.
11. I Miss Back When
Original Airdate: May 19, 2013 Lacey copes with the aftermath of the break-in and her attack. Attempting to cheer her up, Riley convinces her to attend their high school reunion. When Taylor sees her soon to be ex-husband, Beau, moving on with another woman at the reunion, Taylor reacts causing Riley to intervene. Meanwhile at the Rub of Sugar Land, Selena warns Derek that his client, Lisa wants to take their relationship to the next step, outside the spa. Evan tries to focus on his relationship with Shelby but his past with Riley keeps intruding. Linette struggles with rehab and leans on Kyle for support.
CZ TRANSLATE: Původní Premiéra: 19.května 2013 Lacey potýká s následky vloupání a útoku. Pokus ji povzbudit, Riley ji přesvědčí, aby se na jejich shledání střední školy. Když Taylor vidí ji brzy se ex-manžel, Beau, pohybující se s jinou ženou na shledání. Mezitím v Rub Sugar Land, Selena varuje Dereka, že jeho klient, Lisa chce jejich vztah k dalšímu kroku, mimo lázně. Evan se snaží zaměřit se na jeho vztah s Shelby, ale jeho minulost s Riley stále narušuje jeho plány. Linette bojuje s rehabilitaci a Kyle je její podporou.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Blog category: Fansite | ONLINE-GEWITT © Your Czech Source | 2013